بررسي استرس قبل از ازدواج در ميان دانشجويان دختر

بررسي استرس قبل از ازدواج در ميان دانشجويان دختر

بررسي استرس قبل از ازدواج در ميان دانشجويان دختر

عنوان: بررسي استرس قبل از ازدواج در ميان دانشجويان دختر فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۹۰
توضیحات
هدف از تحقيق حاضر بررسي و تعيين نزديك شدن سن ازدواج و بالا رفتن ميزان استرس در دانشجويان دختر مي باشد.
روش كار:دراين تحقيق از روش روش عِلّی – رویدادی استفاده شد و جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دختر تشكيل مي دهند كه از بین۴۰۵ نفردانشجوبراساس فرمول كوكران نمونه به تعداد ۱۹۷ نفرانتخاب شد. ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر پرسش نامه پذيرش…