بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان ايراني و افغاني

بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان ايراني و افغاني

بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان ايراني و افغاني

عنوان: بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در دانشجويان ايراني و افغانيفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۱۰
توضیحات
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان ایرانی و افغانی دانشگاه قزوین مي باشد.
روش كار:دراينتحقيق از روش همبستگي استفاده شد و جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان ایرانی و افغانی دانشگاه قزوینتشكيل مي دهند كهاز بین آنهانمونه به تعداد۶۰ نفرانتخاب شد. ابزار اندازه گيري در تحقيق…