معماری کامپیوتر پیشرفته و پردازش موازی

معماری کامپیوتر پیشرفته و پردازش موازی

معماری کامپیوتر پیشرفته و پردازش موازی

کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته و پردازش موازی
advanced_computer_architecture_and_parallel_processing
(به زبان اصلی)
۲۸۷ صفحه…