بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر

بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر

بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر

عنوان پایان نامه: بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۶۴
شرح مختصر:
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو مدرسه در كرج انجام شده است.
جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان كرج كه از بين آنها ۱۰۰ آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد.
ابزار اندازه گيري در اين تحقيق عبارت است از آزمون مداد…