جنايت بر ميت

جنايت بر ميت

جنايت بر ميت

عنوان پایان نامه: جنايت بر ميتفرمت فایل: Word
تعداد صفحات: ۷۸
شرح مختصر:
اين رساله بعنوان پروژه تحقيقاتي دوره کارشناسي دانشکده علوم قضايي با عنوان «تحليل دادنامه شماره ۱۳۱-۱۱/۱۰/۸۴ صادره از شعبه ۷۱ دادگاه کيفري استان تهران و راي ديوانعالي کشور مبني بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنايت بر ميّت » با راهنمايي هاي استاد ارجمندم جناب آقاي نيک فرجام در ارديبهشت ماه ۸۷ به اتمام رسيد .
بايد بگوييم که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و…