معرفی تکنولوژی RFID و کاربرد های آن

معرفی تکنولوژی RFID و کاربرد های آن

دانلود پایان نامهمعرفی تکنولوژی RFID و کاربرد های آن
چکيده
در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان استفاده می شود. سیستم های RFID از برچسب های دارای شناسه منحصر به فرد و دستگاه های خواننده که برای مدیریت و دستیابی به اطلاعات آنها می باشند تشکیل شده اند.
شناسایی خودکار از طریق فرکانس رادیوییبه دنبال ایجاد تغییرات کلی در زمینه مدیریت زنجیره تولید است و می­کوشد تا به…