دیتا ستی از ناسا برای بدست اوردن نتایج از شبیه ساز های ابری

دیتا ستی از ناسا برای بدست اوردن نتایج از شبیه ساز های ابری

البته خود کلادسیم دیتا ست هایی برای انجام کار تست دارد. داده هایی که هر ۵ ثانیه ۵ ثانیه در طی یک روز گرفته شده اند. …