ارائه الگوریتم جدید باهدف بهبود امنیت و کارایی پروتکل AODV شبکه‌های موردی در برابر حمله سیاه‌چاله WORD

ارائه الگوریتم جدید باهدف بهبود امنیت و کارایی پروتکل AODV شبکه‌های موردی در برابر حمله سیاه‌چاله WORD

ارائه الگوریتم جدید باهدف بهبود امنیت و کارایی پروتکل AODV شبکه‌های موردی در برابر حمله سیاه‌چاله WORD

فهرست مطالب

چکیده………

۱

مقدمه………..

۲

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱ بیان مسئله……….

۴

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق……………

۶

۱-۳ پرسش اصلی تحقیق……….

۷

۱-۴ اهداف تحقیق…………..

۷

۱-۵ فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۷

۱-۶ ساختار پایان‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….

۷

فصل دوم:…