بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري

بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري

بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري

عنوان پایان نامه: بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري(همراه با پرسشنامه و کار آماری)پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي- رشته مديريت جهانگردي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۰۱
شرح مختصر:
هدف از انجام اين پژوهششناسایی موانع توسعه گردشگری پایدار در منطقه کاشان می باشد جامعه آماري پژوهش حاضر شامل گردشگرانی می باشد که به کاشان سفر کرده اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.
برای بدست آوردن حجم نمونه در این…