حفظ محرمانگی عاملهای سیار در یک محیط چندعامله به کمک عاملهای همکار یادگیر سیار

حفظ محرمانگی عاملهای سیار در یک محیط چندعامله به کمک عاملهای همکار یادگیر سیار

حفظ محرمانگی عاملهای سیار در یک محیط چندعامله به کمک عاملهای همکار یادگیر سیار

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۶
سال انتشار : ۱۳۹۴
چکیده
یک عامل سیار عبارت است از نرم افزاری که به طور مستقل و متکی به خود به عنوان دستیار یک شخص یا سازمان عملی را انجام میدهد. از عاملهای سیار برای جستجوی اطلاعات، بازیابی اطلاعات، فیلترینگ، تشخیص مزاحم در شبکهها و … استفاده میشود. یکی از مسایل مورد بحث در مورد عاملهای سیار مساله امنیت آنها میباشد. جهت استفاده موثر و ایمن از عاملهای سیار باید مواردمختلف امنیتی را در نظر گرفت. یکی از این موارد حفظ…