تجزیه و تحلیل خطاهای نرم افزاری در سیستم های توکار مطمئن

تجزیه و تحلیل خطاهای نرم افزاری در سیستم های توکار مطمئن

چکیده :تحقیق پیش رو، دلایل اصلی و مهم خطاهای نرم افزاری امنیتی را در سیستم های توکار مطمئن را بررسی می نماید.نتایج کسب شده بیانگر این است که خطاهای نرم افزاری به عنوان خطاهای بسیار خطرناک بیشتر به دلیل بروز خطاهای مختلف بوجود رخ میدهد تا خطاهای نرم افزاری غیر امنیتی. خطاهای نرم افزاری امنیتی نشان داده شده عموما به دلیل اختلاف بین مشحصات مورد نیاز مستند سازی شده و پیش نیازهای عملکرد صحیح سیستم و عدم تفاوت قائل شدن بین رابط هاینرم افزاری و…